Regulamin rekolekcji

 1. W Rekolekcjach udział biorą zarejestrowani uczestnicy.

Zapisanie na listę uczestników rekolekcji oznacza:

–   zarejesterowanie się na rekolekcje poprzez internetową stronę rejestracyjną

–  oraz opłacenie opłaty rejestracyjnej w nieprzekraczalnym  terminie 7 dni od dnia     rejestracji

Po upływie wyznaczonego terminu 7 dni, w przypadku niedokonania wpłaty, uczestnik zostaje automatycznie skreślony z listy.

 1. Dokonanie opłaty rejestracyjnej jest ostatecznym potwierdzeniem udziału w Rekolekcjach.

  – Zwrot opłaty rejestracyjnej:     Prosimy o przemyślane rejestrowanie się.


Wniesiona opłata może być zwrócona, w całości lub w części, w  przypadku, gdy będzie istnieć możliwość zarejestrowania przez organizatora osoby z listy  „rezerwowej” na miejsce uczestnika ubiegającego się o zwrot, nie później niż do dnia 1 września 2018 roku.

  – Brak zwrotu opłaty rejestracyjnej: Osobie zarejestrowanej na rekolekcje nie przysługuje prawo zwrotu opłaty rejestracyjnej w terminie od 14 dni lub mniej przed rozpoczęciem Rekolekcji, jeśli nie będzie istniała możliwość zapisania innej osoby na to miejsce, a także  części wpłaty w przypadku, gdy Rekolekcje nie odbędą się z przyczyn niezależnych od organizatora.

  – opłaty, które nie zostaną z powyższych powodów zwrócone osobie/osobom zarejestrowanym będą przeznaczone w pierwszym rzędzie na pokrycie kosztów przygotowania rekolekcji oraz na cele ewangelizacyjne

 1. Wpłaty na konto organizatora z tytułu uczestnictwa powinny być opłacane indywidualnie, choć mogą być wpłaty za więcej niż jedną osobę , ale powinny one zawsze zawierać w tytule wpłaty: pełne imiona i nazwiska osób rejestrowanych oraz dokładną kwotę za uczestnictwo z posiłkami lub bez nich.
 2. Odstąpienie zarezerwowanego i opłaconego miejsca na Rekolekcje innej osobie możliwe jest po wcześniejszym poinformowaniu o tym organizatora nie później niż na 10 dni przed rozpoczęciem Rekolekcji.
 3. Osoba uczestnicząca w Rekolekcjach wyraża zgodę na okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu (ze zdjęciem), podczas procesu rejestracji oraz w czasie trwania Rekolekcji, w celu potwierdzenia swojej tożsamości.

W trakcie trwania Rekolekcji upoważnione przez organizatora osoby mają prawo sprawdzić posiadane przez uczestnika identyfikatory oraz sprawdzić autentyczność danych z dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem.

Zabronione jest pożyczanie lub odstąpienie identyfikatora osobom niezarejestrowanym na Rekolekcje.

6. Wydany identyfikator jest jedynym dokumentem upoważniającym do uczestnictwa w Rekolekcjach.

7.  Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Rekolekcjach wyłącznie pod opieką rodziców, prawnych opiekunów lub osób pełnoletnich upoważnionych do sprawowania opieki, jednakże po wcześniejszej rejestracji.

 1. Dzieci do lat 7 są zwolnione z opłaty rejestracyjnej, ale rodzice maja obowiązek zarejestrować dziecko na stronie rejestracyjnej.
 2. Za szkody materialne powstałe z winy uczestnika Rekolekcji odpowiada uczestnik Rekolekcji, który zobowiązany jest do pokrycia kosztów powstałych strat.
 3. Na terenie odbywania się Rekolekcji obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów i przyjmowania innych środków odurzających w każdej postaci.
 4. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu, w którym odbywają się Rekolekcje, niebezpiecznych przedmiotów, ostrych narzędzi, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych.
 5. Osoby uczestniczące w Rekolekcjach są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu i wskazówek organizatorów w czasie trwania rekolekcji.
 6. Rejestrowanie podczas trwania Rekolekcji obrazu i / lub dźwięku jest zabronione.
 7. Uczestnik naruszający porządek podczas Rekolekcji i niepodporządkowujący się postanowieniom niniejszego regulaminu może zostać usunięty przez służby porządkowe bez prawa zwrotu wniesionej opłaty.
 8. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie odbywania się Rekolekcji bez opieki.
 9. Dane osobowe zbierane w procesie rejestracji służą wyłącznie do przeprowadzenia procedury rejestracyjnej związanej z organizacją Rekolekcji.
 10. Osoba rejestrująca się wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu rejestracji na Rekolekcje – zgodnie z Ustawą  z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tj. Dz. U. 2014, poz. 1182).
 11. W związku z wprowadzonym RODO , osoby które nie chcą ujawnić swojego imienia i nazwiska na identyfikatorze osobistym proszone są o przekazanie tej informacji organizatorowi rekolekcji telefonicznie lub mailem.
 12. Osoba zarejestrowana wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji zawierającej informacje na temat Rekolekcji.
 13. Obowiązuje wyłącznie wejście na Rekolekcje głównym wejściem ( z wyjątkiem osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim) – pozostałe są wyjściami awaryjnymi!
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian, które mogą wyniknąć z przyczyn od  niego niezależnych.

 

Ilość miejsc na rekolekcje jest ograniczona.

ZAPRASZAMY  NA REKOLEKCJE